De olika företagsformerna

De olika företagsformerna

Företag kan bedrivas i olika former och det kan vara svårt att avgöra vilken företagsform som passar ditt företag bäst. Detta beror dels på vilka dina eventuella affärspartners är, men oavsett företagsform måste du ansöka om F-skatt hos Skatteverket.

Enskild näringsverksamhet

Enskild näringsverksamhet, eller enskild firma som denna företagsform också kallas, är en företagsform som lämpar sig väl för den ensamma företagaren. Du behöver inte satsa något kapital, vilket är ett krav i aktiebolag, men det finns heller ingen distinkt gräns mellan din privata ekonomi och ditt företags ekonomi.

En enskild näringsverksamhet kräver vanligtvis inte att en revisor anlitas, men alla enskilda firmor är bokföringsskyldiga. Möjligheten finns att bedriva flera olika verksamheter i en näringsverksamhet. Dessa kan dock inte redovisas eller beskattas var för sig utan räknas som en enda näringsverksamhet.

Den person som bedriver enskild näringsverksamhet kallas enskild näringsidkare och är ingen juridisk person. En enskild firmas organisationsnummer är ägarens personnummer. Ägaren är personligen ansvarig för alla avtal, skulder och andra förpliktelser som är kopplade till firman. En enskild firma kan ha anställda men på grund av det personliga ansvaret, rekommenderar många experter att firman ombildas till ett aktiebolag om man har tänkt anställa personal.

Aktiebolag

Ett aktiebolag kan startas av antingen en eller flera ägare. Ett aktiekapital om minst 50 000 kronor är ett krav för att få starta ett aktiebolag. Generellt sett är ditt personliga ansvar för ditt bolags skulder begränsat till detta aktiekapital, men det finns situationer där ditt ansvar är utökat och du blir personligt betalningsansvarig. Detta gäller till exempel för obetalda skatter och vissa andra avgifter.

Ett aktiebolag har en styrelse och i många fall en verkställande direktör (VD). Styrelsen består antingen av en till två ledamöter med åtminstone en suppleant, men kan också bestå av tre ledamöter utan suppleant eller med suppleanter. Om aktiebolaget har en VD, är det styrelsen som har i uppdrag att tillsätta denna. En och samma person kan vara såväl VD som styrelseledamot i privata bolag.

Aktiekapitalet på minst 50 000 kronor representeras av de aktier vilka aktieägarna innehar som bevis för sin andel i bolaget. Detta aktiekapital kan bestå av egendom och kontanter som finns i företaget. Denna egendom ska värderas av en revisor och det är viktigt att kapitalet i bolaget inte understiger hälften av det aktiekapital som är registrerat av bolaget. Om detta händer ska nämligen bolaget tvångslikvideras.

Fördelningen av aktier är en annan aspekt som är viktig att hålla koll på. I uppstarten av företaget är det inom vissa branscher vanligt att man ger anställda en viss procent av företaget i betalning, istället för att betala ut lön. Det är i sig inget fel med det men om man som ägare inte har absolut majoritet, det vill säga mer än hälften av rösterna, finns det en risk att man avsätts som VD för sitt eget bolag.

Handelsbolag och kommanditbolag

Handelsbolag är ett alternativ när man är minst två personer som tillsammans vill starta ett företag. Likt i den enskilda firman, finns det i handelsbolaget inget krav på ett satsat kapital. Delägarna är dock såväl personligt som solidariskt ansvariga för de skulder som kan finnas i företaget. Kommanditbolag är en annan form av handelsbolag, där åtminstone en ägare har obegränsat personligt ansvar för företagets eventuella skulder, medan övriga ägares ansvar är begränsat till det satsade kapitalet.

Ekonomisk förening

Minst tre personer krävs för att man ska kunna starta en ekonomisk förening. Denna ska främja föreningens medlemmars ekonomiska intressen och medlemmarna är delaktiga i föreningens verksamhet. Det ekonomiska ansvar som föreningens medlemmar har är mer eller mindre begränsat till medlemsinsatsen. Bostadsrättsföreningar är ett exempel på en ekonomisk förening.

Ideell förening

Ideella föreningar har rätt att bedriva näringsverksamhet. Den ideella föreningen får dock inte drivas för att främja dess medlemmars ekonomiska intresse, vilket är fallen med den ekonomiska föreningen, utan den ideella föreningen måste ha ett ideellt syfte.

Samfällighetsförening

En samfällighetsförening är att betrakta som den juridisk person, bildad i syfte att förvalta ett objekt som flera fastigheter har nytta av. Dessa objekt kan exempelvis utgöras av parkeringsplatser, bredband, lekplatser, enskilda vägar och hissar.